Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden de Blikopener Yoga opleidingen

 1. Contract opleiding       

De student ontvangt een contract in tweevoud voor elk studiejaar. Het opleidingsjaar loopt van jan tot en met december. Één exemplaar van dit contract dient door student ondertekend retour gezonden te worden. De inschrijving is pas compleet, wanneer wij zowel het contract als het inschrijfgeld hebben ontvangen. De inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Er wordt zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging gestuurd. Indien er een wachtlijst is, wordt de student hiervan binnen 30 dagen op de hoogte gesteld.

De contracten en de agenda’s voor het aankomende studiejaar worden 3 maanden voorafgaand aan dat kalenderjaar aan de studenten verstrekt.

 

 1. Betalingsvoorwaarden opleiding

Bij betaling ineens dient het studiegeld betaald te worden vóór 15 jan van het betreffende kalenderjaar. De actuele bedragen kunnen gevonden worden op de pagina Tarieven van onze website.

Het 1e jaar betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 95,-, hetgeen tevens de bijdrage is voor de 3 boeken, die gedurende de hele periode van de opleiding meegaan.

 

Betaling in termijnen:

De betaling in termijnen geldt alleen voor de opleiding en hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd.

Bij betaling in twee termijnen dient de 1e termijn binnen te zijn vóór 1 sep en de 2e termijn vóór 1 dec van het betreffende kalenderjaar. De administratiekosten bedragen dan € 50,-.

Bij betaling in drie termijnen dient de 1e termijn binnen te zijn vóór 1 sep, de 2e termijn vóór 1 dec en de 3e termijn vóór 1 maart van het betreffende kalenderjaar.

De administratiekosten bedragen dan € 190,-.

De student is het volledige cursusgeld plus administratiekosten verschuldigd wanneer hij/zij in termijnen betaalt.

De student is het volledige cursusgeld inclusief 6 % administratiekosten (€ 73,-) verschuldigd, wanneer de datum voor de betaling ineens (1 sep) is overschreden.

 

 1. Overige studiekosten

Naast het studiegeld zijn de overige studiekosten: de accomodatiekosten voor het grote (verplichte) jaarlijkse yogaweekend, het eenmalig boekengeld voor Anatomie (in het 1e en 2e jr) en 60 u (verspreid over 4 jaar) verdiepingsmodules (bv: yogadagen, yogaspecialisaties, meditatie-opleiding of andere bijscholingen). Het is mogelijk om op de les voorafgaand aan het 1e of 2e jr een gratis extra training te volgen en tegen reductietarief is het mogelijk om in te stappen bij de andere reguliere yogalessen, die in de Blikopener gegeven worden.

Het Yogaweekend dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het weekend te worden voldaan en de hierboven genoemde boeken bij de docent zelf.
Vanaf aug 2022 zal er een kleine bijdrage gevraagd worden voor de module Anatomie en Methode Dixhoorn, voor de dag dat deze gegeven wordt aan de 1 ste en 2 de jrs.
Als er plek is, mag deze ook ter opfrissing gevolgd worden door de 3 e en 4 e jaars onder dezelfde voorwaarde.

De literatuur van de lezingen die gegeven worden in de 4 studiejaren of in andere bijscholingen wordt per email opgestuurd door de docent in kwestie.

Daarnaast wordt de student een boekenlijst geadviseerd, die niet verplicht is om aan te schaffen.

 

 1. Annulering

Na ondertekening van het jaarcontract van de opleiding geldt een bedenktermijn van veertien dagen.
Daarna blijft student het volledige lesgeld verschuldigd, ook als de opleiding voortijdig wordt afgebroken of uitgesteld. Dit geldt ook voor eventuele nog verschuldigde termijnbetalingen.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan de opleiding opgeschort worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

Bij te weinig inschrijvingen (minder dan 5 personen) behouden wij ons het recht om te werken met een kleiner team of het studiejaar af te gelasten. In het laatste geval restitueren wij uiteraard de betaling binnen 30 dagen na afgelasting.

Annuleringsregels voor het jaarlijkse yogaweekend:
1. Annulering is mogelijk t/m 10 dagen vóór aanvang van het weekend worden. Ná aftrek van € 50,- annuleringskosten wordt het resterende bedrag teruggestort. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag (of een gedeelte hiervan) binnen één jaar te besteden aan een andere bijscholing.
2. Wanneer je binnen een periode korter dan 7 dagen, maar méér dan 24 uur vóór aanvang van dit weekend afzegt, wordt het bedrag berekend dat wij aan onkosten kwijt zijn: € 140,-.
Wanneer je het yogaweekend afzegt (of zonder afzeggen niet verschijnt) in een tijdsbestek van minder dan 24 uur voorafgaand aan dit weekend, is er géén restitutie mogelijk.

 

 1. Niveau, Toelatingsvoorwaarden Yoga Opleidingen en Vrijstellingen

Alle opleidingen binnen de Blikopener Yoga Opleidingen zijn op HBO-niveau. Om toegelaten te worden tot het 1e jaar van de Yoga Opleiding, heeft de student tenminste twee jaar yoga-ervaring. Is de student onder de 23 jaar, dan is een havo-niveau vereist. De lichamelijke en geestelijke conditie dienen zodanig te zijn dat de opleiding door de student gevolgd kan worden. De motivatie speelt een belangrijke rol; die komt in een persoonlijk instapgesprek tot uiting. Na gebleken geschiktheid, kan de student zich inschrijven.

Bij een overstap vanuit een andere door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) erkende opleiding, is het mogelijk om in het 1e jaar in te stromen. Wanneer de student vanuit een  andere erkende opleiding overstapt uit het 2e jaar, is het alleen mogelijk om in het 2e jaar in te stappen tot en met eind maart van het betreffende kalenderjaar.

Daarnaast is het mogelijk om na een Basis-module van 200 contacturen (met internationaal erkend cerificaat) door VYN, IYF, RIMYI, Yoga Alliance, in te stromen in aug/sep van het 2e jaar. De zij-instromer doorloopt dan een programma, waarbij er in totaal minimaal 500 contacturen worden behaald en dit wordt afgesloten met een eindexamen (zie ook: 200 u, 300 u en 500 u).

Wanneer de student vanuit een andere studie anatomielessen heeft gevolgd en afgerond is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor het onderdeel Anatomie, dat in het 1e en 2e jaar wordt gegeven.

De Yoga Vervolgopleiding is alleen toegankelijk voor studenten die een door de VYN erkende opleiding hebben afgerond. De Meditatie-opleiding is voor iedereen toegankelijk.

 

 1. Studiebelasting en contacturen

Er zijn ruim 500 contacturen intern. Dat zijn directe contacturen met de opleiders binnen de opleiding. Hiertoe worden gerekend het volgen van de opleidingsdagen –en avonden, weekenden, specialisaties en bijscholingen, extra yogatraingen intern binnen het reguliere aanbod van de opleidingen, begeleid oefenen en verzorgen van stagelessen binnen de Blikopener en intervisie-gesprekken. Het geven van stagelessen is beperkt tot een kleine groep 3e en 4e jaars, die hiertoe geschikt worden geacht. (zie ook: 200 u, 300 u en 500 u).

De studiebelasting buiten de opleiding komt over het hele jaar genomen op gemiddeld 6,5 uur per week, afhankelijk van de eigen inzet en het enthousiasme. Dit zijn: het uitvoeren van ervaringsgerichte opdrachten, het lezen van literatuur, het maken van scripties en het zelf oefenen (alleen/ of in een oefengroep).

De student heeft recht op één intervisie-gesprek per studiejaar over het persoonlijk functioneren binnen de opleiding.

 

 1. Contact

Administratieve en inhoudelijke vragen over de opleiding, bijscholingen en de yogalessen per email (yoga@blikopener.info) worden binnen één week beantwoord. In de vakanties worden de vragen uiterlijk na het verstrijken van de vakantieperiode beantwoord. Raadpleeg voor de vakanties de Agenda.

Inhoudelijk contact over de gevolgde lessen (vragen, lesmateriaal en nazorg) lopen via de docent in kwestie. Het is voor de student mogelijk om tijdens de studieperiode drie keer een onderhoud te hebben met de leiding over het persoonlijk functioneren binnen de opleiding.

 

 1. Presentie en inhalen

De student moet minimaal 85% van de lestijd aanwezig zijn geweest om het studiejaar te mogen afronden en het certificaat te kunnen behalen. Dit betekent dat er maximaal 2 opleidingsavonden gemist mogen worden. De lessen kunnen ingehaald worden in de overige studiejaren, m.u.v. het 4e jaar. Wanneer om een of andere reden het yogaweekend niet gevolgd kan worden, dienen de uren te worden ingehaald middels een bijscholing of een ander yogaweekend.

In overleg met de directie en de desbetreffende docent kunnen sommige bijscholingen gebruikt worden als inhaalles.

 

 1. Certificering, scripties, examens en herexamens

Vanaf sep 2022 verandert de 4-jarige opleiding voor nieuwe studenten in een 3-jarige opleiding van 400 u, die afgesloten wordt met een examen en een diploma. Wanneer er  aan de afstudeervoorwaarden is voldaan, vormt het Blikopener-diploma ook een goede basis om yogalessen te geven. Met dit diploma kan de student zich inschrijven als aspirantlid van de VYN (Vereniging Yogadocenten Nederland).

De nu startende studenten die voor het 500 u-traject gaan, kunnen aansluitend een 4e jaar van 100 u volgen met verdiepende modules. Dit 4e jaar wordt afgesloten met een praktijkexamen en een afstudeerscriptie.

 

Bij het doorlopen van de totale opleiding van 500 u ontvangt de student alleen het eindcertificaat van de Yoga Opleiding, wanneer hij/zij voldoende aanwezig is geweest, een eindpresentatie heeft gegeven en de 3e en 4e jaars-scriptie ingeleverd heeft (zie ook: uren opleiding). Het eindcertificaat van 500 u geeft de student de bevoegdheid tot het geven van yogalessen, ademtraining en meditatie-begeleiding.

Dit diploma is erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland en de Europese Yogafederatie (zie 12. Erkenning en keurmerken van de Blikopener Yoga Opleidingen).

Met deze 500 u kan de student zich inschrijven als erkend integraal yogadocent bij de SYN (Samenwerkende Yogadocenten Nederland) en/of de VYN.

Dit zijn twee beroepsorganisaties voor yogadocenten, van waar uit er o.m. eisen worden gesteld rondom de praktische en didactische vaardigheden en de beroepscode van de yogadocent.
De Blikopener is als onderwijsinstelling ook CRKBO-erkend.

 

De studenten oefenen zich onder meer in het lesgeven door het geven van één of meerdere proeflessen aan elkaar door de studiejaren heen. De proefles die de student in het 3e jaar verzorgt, wordt door één examinator beoordeeld.  Deze les-ervaring en de adviezen dienen onder meer als voorbereiding op de eindpresentatie in het 4e jaar, die beoordeeld wordt door twee examinatoren, waarvan één persoon onafhankelijk is. De examencommissie bestaat uit twee interne en twee externe examinatoren.

De scripties van het 3e en 4e jaar dienen binnen de gestelde termijn ingeleverd te zijn, om deze te kunnen nabespreken en af te ronden vóór het einde van het studiejaar. Bij overschrijding van die datum kan de docent besluiten om de afronding tot het volgend studiejaar uit te stellen.

Bij onvoldoende aanwezigheid en/of geen scriptie (3e, 4e jaar), en/of geen praktijkexamen, is het mogelijk om het afstuderen uit te stellen door een 5e jaar (de Yoga Vervolgopleiding) te volgen of tegen gereduceerd tarief nogmaals het 4e jaar te volgen. Wanneer dan voldaan wordt aan de hierboven beschreven studie-eisen, kan alsnog worden afgestudeerd.

Het afstuderen kan alleen verschoven worden naar het schooljaar, dat aansluit op het door de student gevolgde eindexamenjaar.

Wanneer er (opnieuw) een eindpresentatie gegeven dient te worden, worden hier kosten voor berekend (€ 150,-). De datum hiervoor wordt in wederzijds overleg vastgelegd.

Wanneer de scriptie ná het gevolgde eindexamenjaar dient te worden beoordeeld, worden hier ook kosten (€ 150,-) voor berekend.  

De kosten van de Vervolgopleiding zijn te vinden op de pagina Tarieven.

Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de Blikopener Yoga Opleidingen niet verplicht het certificaat of het diploma uit te reiken.

 

 1. Roosterwijzigingen

De Blikopener Yoga Opleidingen behouden zich het recht voor om in geval van ziekte van een docent of calamiteiten, en indien er niet voor vervanging gezorgd kan worden, de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum. De opleiding is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor de student hieruit voortvloeit.

De Blikopener Yoga opleidingen is bevoegd de lestijden van onderdelen tijdelijk of blijvend te wijzigen. De studenten zullen hier 3 maanden van tevoren van op de hoogte worden gesteld.

 

 1. Auteursrecht

Niets uit het gesproken en geschreven lesmateriaal mag op enigerlei wijze worden gecopiëerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de De Blikopener Yoga Opleidingen. Het eigendomsrecht van specifieke bijscholingen, die worden verzorgd door de gastdocenten, berust bij de docent in kwestie.

 

 1. Erkenning en keurmerken van de Blikopener Yoga Opleidingen

De Blikopener Yoga Opleidingen zijn erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). Door de VYN erkende yogadocenten opleidingen voldoen aan het Basis Programma Opleidingen (BPO). Dit houdt in dat er hoge eisen gesteld worden aan de opleidingen, waardoor de afgestudeerde docenten ook een hoog lesniveau handhaven. Daarnaast behartigt deze  beroepsvereniging de belangen van haar leden en is aangesloten bij de Europese Yoga Unie (EUY). Het diploma van de Blikopener Yoga Opleidingen voldoet aan de eisen van beide organisaties. Het diploma geeft recht op het lidmaatschap van de VYN.

De Europese Yoga Unie (European Union of Yoga, EUY) vertegenwoordigt yoga-organisaties door heel Europa en waarborgt de kwaliteit van de aangesloten yogadocentenopleidingen. Ook voorziet ze Europese overheden van richtlijnen t.a.v. veilige en holistische yogabeoefening, -training en -opleiding.

Daarnaast zijn de Blikopener Yoga Opleidingen geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoen daarmee aan de kwaliteitscode van deze organisatie.

 

 1. Inschrijven bijscholingen / workshops en Annulering

De bijscholingen en workshops zijn toegankelijk voor beginners en gevorderden, tenzij het in de cursus-informatie anders wordt aangegeven. De bijscholingen en workshops zijn erkend, tenzij het anders staat aangegeven. Voor het volgen van de Mediitatie-opleiding geldt een reductietarief voor de studenten die in opleiding zijn.

Na aanmelding ontvangt de student een inschrijfformulier voor de betreffende bijscholing of workshop. Dit inschrijfformulier dient ondertekend retour gezonden te worden. De betaling van de bijscholing/workshop dient uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum van de activiteit door ons ontvangen te zijn. De inschrijving is pas compleet, wanneer wij zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld hebben ontvangen. De inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Wij sturen zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging.

De inschrijving kan maximaal 3 werkdagen van tevoren worden geannuleerd, tenzij anders wordt aangegeven. Bij annulering van de bijscholing/ workshop op de aanvangstdatum blijft de student het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats. In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan de bijscholing opgeschort worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de bijscholing of workshop af te gelasten. In dat geval restitueren wij binnen 30 dagen na de afgelasting.

 

 1. Abonnementen Yogalessen en Annulering

De abonnementsgelden voor de yogalessen dienen altijd in één keer te worden voldaan. Actuele prijzen kunnen op de website gevonden worden op de pagina Tarieven.

Gemiste lessen mogen binnen de periode van het abonnement worden ingehaald. De abonnementsperiode 10, 20 of 40 lessen is een aaneengesloten periode van respectievelijk 10, 20 of 40 weken, met uitzondering van de vakanties.

De vakanties staan vermeld op de Agenda van onze website.

Bij annulering na aanvang van het abonnement wordt geen restitutie van het bedrag verleend. In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het les-abonnement opgeschort worden(dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

Bij te weinig inschrijvingen behouden wij het recht de yogalessen af te gelasten. In dat geval restitueren wij binnen 30 dagen na de afgelasting.

 

 1. Prijzen activiteiten de Blikopener Yoga Opleidingen

De actuele prijzen kunnen gevonden worden op de pagina Tarieven van onze website. De Blikopener Yoga opleidingen is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen. De studenten worden hiervan drie maanden voorafgaand aan dat kalenderjaar schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

 1. Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Blikopener Yoga opleidingen is: NL37INGB0005227072 t.n.v J.N.J. ‘t Hart te Tilburg. Bij betaling dient altijd naam van de student, studieonderdeel, bijscholing of abonnement vermeld te worden.

 

 1. Aansprakelijkheid

De Blikopener Yoga opleidingen is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Blikopener Yoga opleidingen. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van de Blikopener Yoga opleidingen geschiedt op eigen risico.

 

 1. Vertrouwelijkheidsverklaring

De Blikopener Yoga Opleidingen en al haar medewerkers en docenten verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie die worden ontvangen van studenten, in het kader van de opleidingen, bijscholingen, workshops en yogalessen.
De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn voor de realisatie van de opleidingen, bijscholingen, workshops en yogalessen. Zie hiervoor ook de Privacy Policy.

 

 1. Klachtenregeling

Voor eventuele klachten heeft de opleiding een klachtenregeling en een klachtencommissie. Zie hiervoor de Klachtenregeling.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2023.

Nieuwsbrief

Bekijk het archief of meld je direct aan en blijf op de hoogte van ons aanbod.

Agenda

Alle data en tijden van onze opleidingen en bijscholingen in één overzicht.

Z

Inschrijven

Meld je direct aan voor onze opleidingen en volg een gratis yogales!